SS1

定点観測(3/5:北京園博園) 中国の鉄道

定点観測(3/5:北京園博園)

今日は久しぶりに園博園に行ってみました。 Z161次直達特快・北京西~昆明。 Z97次直達特快・北京西~広州東。 K1115次快速・北京西~包頭。 T175次特快・北京西~南昌。 K267次快速・北京西~懐化。 木が無ければ良い場所なのに... 京原線のタンク列車。 T167次特快・北京西~南昌。 …